Category Archives: ข้อสอบ ป.6

ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) ป.6 ปี 2554 วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) ชุด 62 A ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2554 วิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบหลายวิชาในหนึ่งฉบับ ฉบับนี้มีอยู่ด้วยกันสามวิชา ดาวน์โหลดไปศึกษาเป็นแนวทางในการทำข้อสอบนะครับ ตัวอย่างข้อสอบ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงของ ด.ช. เมษ จะช่วยให้เขาพัฒนาในเรื่องใด ๑. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๓. ความสามารถในการคาดเดา ๔. ความสามารถในการจดจำข้อมูล โลกกับดาวพฤหัสบดี ห่างกันประมาณหกร้อยยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพัน สามสิบหกกิโลเมตร เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร ๑. 6,208,743,036 ๒. 6,028,743,306 ๓. 628,743,360 ๔. 628,743,036 It is_____to drive a car very fast when it is raining. A. The missing word […]

ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) ป.6 ปี 2554 วิชาภาษาไทย วิทย์ สุขศึกษา ศิลปะ และการงานฯ

ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) ชุด 61 A ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2554 วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นข้อสอบหลายวิชาในหนึ่งฉบับ ฉบับนี้มีห้าวิชา ดาวน์โหลดไปศึกษาเป็นแนวทางในการทำข้อสอบนะครับ ตัวอย่างข้อสอบ ข้อความข้างต้นเป็นการเขียนประเภทใด ๑. ชี้แจง ๒. ตักเตือน ๓. สั่งสอน ๔. โน้มน้าวใจ ขณะออกกำลังกายระบบใดในร่างกายทำงานหนักขึ้น ๑. ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือด ๒. ระบบหายใจและระบบขับถ่าย ๓. ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบขับถ่าย ๔. ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหาร เมื่อร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “สายฝน” จบแล้ว นักเรียนคิดว่าคำตอบในข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเพลงมากที่สุด ๑. ฝนจากฟ้า ๒. สยามเมืองยิ้ม ๓. รักกันไว้เถิด ๔. ในน้ำมีปลาในนามีข้าว คลิกดาวน์โหลดข้อสอบ คลิกดาวน์โหลดเฉลย